Balder största aktören i nytt stort stadsutvecklingsprojekt
Balder blir största aktör när Salem Centrum ska utvecklas med bl.a. 600 nya bostäder. Även HSB och Junior Living tilldelats mark och ska utveckla tre bostadskvarter i området.

Balder största aktören i nytt stort stadsutvecklingsprojekt

Stadsutveckling

15 december 2021

Balder blir den största aktören i ett nytt omfattande stadsutvecklingsprojekt med totalt 600 nya bostäder. 

Salems centrumområde, söder om Stockholm, står inför en stor omvandling och ska tillföras nya bostäder, olika typer av lokaler, stadspark med mera.

Fastighetsbolaget Balder är en av tre aktörer som fått markanvisning och planerar bland annat för tre bostadskvarter med cirka 350 lägenheter och ett nytt medborgarhus i Salems nya stadskärna.

Under 2021 har Salems kommun, med hjälp av Gehl Architects, tagit fram en strukturplan för centrumområdet. Visionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Planen omfattar totalt tio kvarter på cirka 80 000 m2.

Nu går startskottet för den nya detaljplanen, som beräknas komma ut på samråd i slutet av 2022.

Fastighetsbolaget Balder har tilldelats en större andel av marken i planen och kommer fungera som ankarbyggherre. I enlighet med kommunens önskemål ska Balder uppföra cirka 350 lägenheter fördelat på tre kvarter och i olika upplåtelseformer. Dessutom har bolaget fått uppdraget att uppföra Salems nya medborgarhus samt ett parkeringshus.

– Utvecklingen av Salems stadskärna innebär en total förändring av centrumområdet och kommer bidra positivt till serviceutbudet i området. Förutom det nya medborgarhuset bidrar vi med moderna lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Här kommer vi skapa en god livsmiljö för invånarna i Salem, gröna gårdar och plats för lek och samvaro, säger David Johansson, Regionchef på Balder.

Den nya stadskärnan ska stärka centrum som kulturell och kommersiell mötesplats i Salems kommun. Utveckling av befintliga kvaliteter, i kombination med nya stadsrum, stråk och noder ska tillsammans skapa den levande stadskärnan.

– Det är mycket positivt att Balder är med och tar en aktiv roll för att utveckla Salems centrum. Vi har goda erfarenheter av varandra sedan det rekordsnabba bygget av Bovieran i Salem. Visionen om Salems stadskärna börjar nu förverkligas, vilket är oerhört spännande för kommuninvånarna och oss förtroendevalda, säger Lennart Kalderén, Kommunstyrelsens ordförande (M) i Salems kommun.

Förutom Balder har HSB och Junior Living tilldelats mark och ska utveckla tre bostadskvarter i området. Sammanlagt ska de tre fastighetsbolagen bygga omkring 600 bostäder. Allmän platsmark i området, exempelvis stadsparken, kommer att utvecklas av Salems kommun.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se