Balder dubblar resultatet

Balder dubblar resultatet

Ekonomi

12 maj 2022

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 875 Mkr (2 896).

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 Mkr (2 665), motsvarande 28,21 kr per aktie (14,29). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 344 Mkr (1 398), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 20 Mkr (115), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -1 Mkr (24), värdeförändringar avseende räntederivat med 687 Mkr (299) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 829 Mkr (516).

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 382 Mkr (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 % till 7,41 kr (5,83)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 540,24 kr per aktie (405,27)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 507 Mkr (2 118)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 Mkr (2 665) motsvarande 28,21 kr per aktie (14,29)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 521 Mkr (1 228). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27 % och uppgick till 1 382 Mkr (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 % till 7,41 kr (5,83). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 428 Mkr (265).

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se