Arnhults M2 dubblade hyresintäkterna i Q4

Arnhults M2 dubblade hyresintäkterna i Q4

Ekonomi

22 februari 2021

Rutger Arnhults M2 Asset Management redovisar starka siffror för Q4 och helåret 2020. Hyresintäkterna ökade med 105 procent i fjärde kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick för fjärde kvartalet 2020 till 86 miljoner kronor (42), alltså mer än en dubblering.

Intäkter från entreprenad och tjänsteuppdrag landade på 926 miljoner kronor (995) – något längre än motsvarande period 2019.

Rörelseresultatet ökade kraftigt och blev 94 miljoner kronor (-8).

Resultat före skatt blev något lägre än Q4 2019 och skrevs till 1 357 miljoner kronor (1 377). Periodens resultat uppgick till 1 184 miljoner kronor (1 296) och den justerade soliditeten till 60 procent.

Sett till helåret 2020 blev driftöverskottet från direktägda fastigheter 202 miljoner kronor (79), alltså en ökning med 156 procent jämfört med 2019. Och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 20 procent till 197 miljoner kronor (164). Resultatet för helåret ökade med 57 procent till 333 miljoner kronor (212).

Flera stora förvärv

I mars respektive juni förvärvades en kommersiell fastighet i Kalmar med ett marknadsvärde på 97 miljoner kronor och en kommersiell fastighet i Göteborg med ett marknadsvärde på 171 miljoner kronor.

I september förvärvade M2 en fastighet vid Stureplan i Stockholm med ett marknadsvärde på 230 miljoner kronor via det samägda bolaget Arnahammar Fastighets AB.

Den 18 december förvärvade M2 fastigheten Operan 1 i Jönköping med ett marknadsvärde på 181 miljoner kronpr. På fastigheten finns tre nyligen uppförda byggnader med totalt 66 lägenheter och den uthyrbara arean uppgår till cirka 4 930 kvadratmeter. Fastigheten tillträddes den 1 februari 2021.

Ökade och minskade bolagsinnehav

Under året har M2:s ägande i e-handelsbolaget Footway AB (publ) ökats till 25,9 procent (20,8) huvudsakligen i samband med den nyemission som bolaget genomfört för att delvis finansiera sitt förvärv av e-handelsbolaget Sportamore AB (publ). M2s investering i nyemissionen uppgick till 150 miljoner kronor.

Den 13 oktober börsnoterades M2s dotterbolag Wästbygg. M2 sålde inte några aktier. Efter nyemissionen uppgick M2s ägarandel till 62,2 procent av kapitalet och 61,0 procent av rösterna. I november emitterade Wästbygg ytterligare aktier och M2s ägarandel späddes ut. Per 31 december uppgick M2s ägarandel till 60,1procent av kapitalet och 59,3 procent av rösterna.

Den 18 november förvärvade M2 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”), motsvarande 4,7 procent av aktierna och 4,8 procent av rösterna i Corem. Genom förvärvet av stamaktierna utlöstes budplikt, vilket innebar att M2 var skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Corem. Budet har förkastats av en oberoende kommitté som tillsatts av Corems styrelse, något som välkomnats av Rutger Arnhult då han vill se ett fortsatt spritt ägande på börsen.

Den 22 oktober flaggade M2 ett ägande om 15,17 procent i Castellum – bolaget där Rutger Arnhult nu är nominerad till styrelseordförande.

Summering av M2:s rapport för helåret och Q4 2020:

JANUARI - DECEMBER 2020

• Hyresintäkterna ökade med 86 % till 334 mkr (180).

• Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 3 582 mkr (3 838).

• Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 156 % till 202 mkr (79) och rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling ökade med 20 % till 197 mkr (164).

• Rörelseresultatet ökade med 57 % till 333 mkr (212).

• Resultatandelar i intresseföretag uppgick till 204 mkr (1 119).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 755 mkr (336).

• Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt 915 mkr (2 917), varav -134 mkr avsåg innehavet i Castellum och 680 mkr avsåg innehavet i Sagax. • Resultat före skatt uppgick till 2 036 mkr (4 913). • Årets resultat uppgick till 1 764 mkr (4 759).

 

OKTOBER - DECEMBER 2020

• Hyresintäkterna uppgick till 86 mkr (42), en ökning med 105 %.

• Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 926 mkr (995).

• Rörelseresultatet uppgick till 94 mkr (-8).

• Resultat före skatt uppgick till 1 357 mkr (1 377).

• Periodens resultat uppgick till 1 184 mkr (1 296).

• Den justerade soliditeten uppgick till 60 %

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se