Arnhult blir tioprocentig ägare i Aros Rutger Arnhult blir ny storägare i Aros via en riktad emission i samband med bolagets notering av stamaktier.

Arnhult blir tioprocentig ägare i Aros

Ekonomi

26 maj 2021

Aros Bostad noterar bolagets stamaktie och emittera nya stamaktier. Rutger Arnhult blir tioprocentig ägare i Aros genom affären.

Aros Bostadsutveckling offentliggjorde igår avsikten att notera bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market samt att genomföra ett erbjudande av stamaktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade samt befintliga stamaktier i bolaget. Bolagets preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan för upptagande till handel av  stamaktien på Nasdaq First North Growth Market kommer att godkännas förutsatt att spridningskrav för stamaktien uppfylls och Nasdaq Stockholm AB beslutar om upptagande till handel av stamaktierna.

Erbjudandet avses att riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 MSEK samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden.

M2 och Arnhult tioåprocentig ägare

För att täcka eventuell övertilldelning förväntas bolaget att lämna en option till DNB Markets att, på DNB Markets begäran, erbjuda ytterligare motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet (övertilldelningsoptionen).

Rutger Arnhult via M2 Asset Management, Skandia, PriorNilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder (tillsammans Cornerstoneinvesterarna) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna stamaktier i Erbjudandet till ett belopp om cirka 280 MSEK till ett aktiepris om 56 SEK motsvarande en värdering av bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder SEK före erbjudandets genomförande.

Vidare har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 MSEK utanför erbjudandet och villkorat av att det genomförs, innebärandes att M2 Asset Managements ägande i bolaget uppgår till cirka tio procent efter erbjudandets genomförande.

Noteringen avses att genomföras under det andra kvartalet 2021.

"Oerhört stolt"

– Jag är oerhört stolt över Aros Bostads starka tillväxtresa. Starten på 2021 har präglats av hög aktivitet på bostadsmarknaden och vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt. Kommande notering av stamaktien och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt tillväxt av projekt i egen regi och ett ännu starkare 2021, säger Magnus Andersson, VD, Aros Bostad: 

– Aros Bostad har haft en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Med ambition om att fortsatt bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, anser styrelsen att en notering av Aros Bostads stamaktie är ett logiskt nästa steg på denna resa, säger Johan A. Gustavsson, styrelseordförande och grundare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se