Arkitema och LINK Arkitektur i affär med Skanska

Arkitema och LINK Arkitektur i affär med Skanska

Arkitektur

5 oktober 2022

Sedan ett år tillbaka har Arkitema och LINK Arkitektur arbetat med gestaltningen av det nya akutsjukhuset i Växjö, ett uppdrag som de tilldelades efter ett parallellt uppdrag. 

När projektet nu går in i nästa fas, ger Skanska arkitektteamet fortsatt förtroende.

Tillsammans med Region Kronoberg och Skanska, ska arkitektteamet utforma Växjös nya akutsjukhus. Projektet är indelat i tre olika faser, varav den fas som man nu går in i omfattar huvuddelen av projekteringen. Fler medarbetare har anslutit, huvuddelen av teknikkonsulterna är på plats och arbetet med programhandlingen sätter snart i gång.

Samarbete & kommunikation

Stora samverkansprojekt ställer höga krav på kommunikation och systematisk informationsdelning. När arbetet går in i en intensiv projekteringsfas och allt fler konsulter ansluter, har man ett effektivt arbetssätt för att dela information. Det gör att nya kollegor snabbt kommer in i arbetet och att alla får rätt information vid rätt tillfälle. Arkitema och LINK Arkitektur har lyckats få till ett mycket välfungerande samarbete mellan olika orter i både Sverige och Danmark. Teamet består av personer med mycket hög kompetens inom sina respektive område.

– Vi tar enorma utvecklingskliv i så här stora projekt. I ett prestigelöst samarbete kombinerar vi det bästa av våra företags kvaliteter, både vad gäller verktyg och utbyte av erfarenheter mellan företag och länder. Jag är övertygad om att vi kommer att få ett riktigt fint slutresultat, vilket är extra roligt när vi har så höga mål för både hållbarhet, gestaltning och kostnadseffektivitet, säger Anna Espling Rolf, bitr. uppdragsansvarig och ansvarig för sjukhusarkitektur på LINK Arkitektur.

Även samverkan med verksamheterna är en kritisk framgångsfaktor i detta kreativa programhandlingsskede. Dialogprocesserna med verksamheterna har redan inletts med representanter från operation, akuten, förlossningen och slutenvårdsavdelningarna. I dessa innovationsprocesser sker en spännande utväxling av erfarenhet, kunskap och perspektiv, som slutligen ska omsättas till arkitektur.

Effektiv process

LINK Arkitektur har en fantastisk projektportfölj med några av Sveriges mest spännande sjukhusprojekt inom psykiatri och somatisk vård samt intressanta förstudier. De har dessutom knutit till sig en rad skickliga arkitekter och ingenjörer, unga såväl som erfarna. I arbetet med Växjös nya akutsjukhus är tidplanen relativt kort. Nästa fas förväntas starta om ett år och redan 2029 kan sjukhuset stå klart. En förutsättning för att ändå leverera ett högkvalitativt resultat är just den erfarenhet som arkitektteamet besitter. Processerna vilar på en trygg, erfaren grund. Därtill har både beställare, entreprenör och konsultteam involverats redan från start. På så sätt har den samlade erfarenheten tillvaratagits fullt ut och samarbetet optimeras.

Det nya akutsjukhuset

Det nya akutsjukhuset kommer att ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Målet är ett effektivt och patientsäkert sjukhus som säkrar framtidens vårdutveckling, nya vårdbehov och arbetssätt. Totalt rör det sig om en nybyggnad på cirka 135 000 kvadratmeter.

Gestaltningen är väl anpassad till det omgivande kulturlandskapet. I stor utsträckning bevaras naturen i linje med både biologisk mångfald och forskning som visar att utblick, gott dagsljus samt fönster och balkonger som tar in naturen kan bidra till hälsa och läkning.

De höga hållbarhetsambitionerna, på både kort och lång sikt, är signifikativt för projektet. Fokus har legat på att minska energiförbrukningen och materialens klimatpåverkan samt på att optimera byggnadens utformning. Med framtiden i åtanke, har sjukhuset en robust och rationell struktur som också tål att byggas ut med minimal påverkan på ett sjukhus i drift.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se