Anders Lilja på Rikshem om den positiva rapporten

Anders Lilja på Rikshem om den positiva rapporten

Ekonomi

5 november 2020

Rikshem redovisar en mycket stark utveckling av driftsöverskottet i sin kvartalsrapport. Och företaget har en positiv och offensiv syn på framtiden. CFO Anders Lilja förklarar att intäkterna ökat dels som effekt av årliga hyresförhandlingar, dels genom aktivt arbete med outhyrda ytor samt genom nyproduktions- och renoveringsprojekt som genererar hyresintäkter.

Rikshems hyresintäkterna ökade med 4 procent under senaste kvartalet till 2 276 mkr (2 187). Driftsöverskottet ökade med hela 10,2 procent till 1 346 mkr (1 221). Fastighetsvärdet är fortsatt över 50 miljarder kronor trots frånträde av fastighetsportfölj.

Bakom det ökade driftsöverskottet finns alltså hyreshöjningar och en framgångsrik satsning på ökad uthyrning i befintligt bestånd plus nya eller renoverade objekt att hyra ut.

Vad gäller den senaste tidens avyttringar kommenterar Anders Lilja det på följande vis:

– Vi utvärderar vår fastighetsportfölj löpande och har under perioden avyttrat såväl en större portfölj i Östersund som ett par mindre fastigheter. Vi konstaterar att intresset för våra tillgångar är starkt.

Arbetet med att vidareutveckla portföljen fortsätter.

– Rikshem arbetar löpande med värdeförädling av fastighetsportföljen genom såväl nyproduktion och olika former av renoveringar som genom förvärv och avyttringar. Projektverksamheten är en väldigt viktig komponent för att kunna generera totalavkastning, säger Anders Lilja.

Rikshem har drabbats ganska lite av Coron-pandemins effekter.

– Vår fokusering på bostäder och samhällsfastigheter är en styrka i det här sammanhanget. Corona-effekten på våra hyresintäkter är väldigt liten och vår utmaning ligger främst i att kunna utföra vårt dagliga arbete i våra områden där vi behöver vidta särskilda åtgärder för att minska smittorisker för såväl kunder som medarbetare. Vi vidareutvecklar också digitala arbetssätt och tjänster som underlättar för våra hyresgäster, berättar Anders Lilja.

Han menar att marknaderna för hyresbostäder och samhällsfastigheter är fortsatt starka och att det kommer att finnas behov av tillskott till marknaden under lång tid framåt.

– Rikshem har stora möjligheter att bidra till detta genom bland annat nyproduktion av till exempel nya hyresbostäder och äldreboenden.

Anders Lilja ger uttryck för en positiv och offensiv syn på framtiden för Rikshem och pekar på flera nysatsningar:

– Vi är just nu i slutfasen av produktionen av ett stort äldreboende i Uppsala och vi har pågående nyproduktion av hyresbostäder i exempelvis Umeå och Norrköping. Vi har nyligen också tagit spadtag för 359 nya bostäder i tre olika projekt i Halmstad där vi tidigare haft samhällsfastigheter men nu kommer utöka vårt bestånd med hyresrätter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se