Amasten tar in 666 mkr i riktad nyemission Amasten med VD Mikael Rånes tar in 666 miljoner i en riktad nyemission. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen den 17 juni.

Amasten tar in 666 mkr i riktad nyemission

Ekonomi

18 juni 2021

Amasten gör en riktad nyemission av stamaktier och tillförs 666 miljoner kronor. Bland investerarna finns både befintliga och nya aktieägare.

Amasten har beslutat om en riktad kontant nyemission av 65 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 10,25 kronor per aktie

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 5,1 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 17 juni 2021.

I relation till den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 17 juni 2021 motsvarar teckningskursen en rabatt om 1,8 procent.

I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 8,11 kronor per den 31 mars 2021 motsvarar teckningskursen en premie om 26,4 procent.

Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 666 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare.

I kretsen av investerare återfinns såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Phoenix Insurance, Eiendomsspar AS, ICA-handlarnas Förbund och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Likvid till fortsatt tillväxt

Likviden från nyemissionen avses användas till fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör fortsatt tillväxt genom fastighetsförvärv och investeringar i utvecklingsprojekt.

Genom nyemissionen utökas också Amastens institutionella ägarbas.

I syfte att underlätta leverans av aktier i nyemissionen kommer en av bolagets större aktieägare låna ut aktier till ABG Sundal Collier AB. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Amasten ökar från 682 149 490 till 747 149 490, fördelat på 746 349 490 stamaktier och 800 000 preferensaktier.

Bolagets aktiekapital ökar från 682 149 490 kronor till 747 149 490 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 8,7 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter nyemissionen och 8,7 procent baserat på antalet röster i bolaget efter nyemissionen.

Rådgivare ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se