Amasten: Postiv rapport med viss Corona-påverkan – Amastens första halvår har varit intensivt, utmanande och spännande. Kort och gott, växer vi på alla håll. Förvaltningsresultatet om 66 miljoner kunde dock varit starkare, säger VD Mikael Rånes.

Amasten: Postiv rapport med viss Corona-påverkan

Ekonomi

26 augusti 2021

Amasten redovisar ökade hyrsintäkter och ökat förvaltningsresultat i Q2 2021 jämfört med i fjol. VD Mikael Rånes är dock inte helt nöjd med förvaltningsresultatet.

– Amastens första halvår har varit intensivt, utmanande och spännande. Kort och gott, växer vi på alla håll. Hyresintäkterna ökade med 43 procent, driftsöverskottet med 39 procent jämfört med första halvåret föregående år. Resultatet efter skatt förbättrades jämfört med föregående år både i kvartalet och halvåret. Fastighetsportföljen har under första halvåret ökat med 1,7 miljarder kronor och aktuell intjäningsförmåga har ökat med 25 procent, säger Amastens VD Mikael Rånes och fortsätter:

– Förvaltningsresultatet om 66 miljoner kunde dock varit starkare, men har sin grund i ett antal temporära motiv. Som att vakansnivån marginellt är förhöjd på grund av covid-19. Omstruktureringskostnader för att integrera verksamheten från SSM är i slutfasen. Förstärka organisation och arbetssätt inför ett listbyte. Även tillfälliga kostnader för att refinansiera äldre lån med hög ränta, har infallit under andra kvartalet. Totalt bedömer jag att detta belastat kvartalets förvaltningsresultat med i storleksordning 10 mkr.

Nu blicker Rånes framåt mot förstärkt organisation, fördubblat fastighetsvärde och notering på Nasdaq Stockholm

– Vi bygger nu en bredare organisation som ska ta ett nytt, större och starkare Amasten in i framtiden. Första steget är en fördubbling av fastighetsvärdet till 2023, från 10 till 20 miljarder. Vi har under juni och juli tecknat avtal om förvärv av fastigheter om 1,8 miljarder kronor, vilket medför att vi hittills under 2021 ökat fastighetsvärdet med 3,5 miljarder kronor. Genom förvärven stärker vi vår ställning på lokala marknader och ökar antalet förvaltade lägenheter med cirka 1 500 lägenheter.

Bolaget förbereder nu listbytet vad gäller börsnotering.

– Amasten har varit noterat på First North Premier Growth Market sedan 2016 och har sedan dess mer än tredubblat fastighetsportföljens värde, utvecklat organisationen, förbättrat rutiner och processer, samt utarbetat ny affärsplan med mål att dubblera fastighetsportföljen. Vi är nu redo att ta nästa steg som företag. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel på det arbete vi genomfört samt ökar våra möjligheter att bygga en bredare investerarbas samt bidrar till en ökad exponering för bolaget. Ambitionen är att genomföra listbytet inom de kommande nio månaderna, säger Mikael Rpånes.

Summering av Q2 2021 för Amasten:

• Hyresintäkterna uppgick till 164 mkr (112)

• Driftsöverskottet ökade till 87 mkr (59)

• Förvaltningsresultat fastigheter 37 mkr (33)

• Periodens resultat ökade till 98 mkr (34)

• Resultat per stamaktie 0,13 kr (0,06)

Summering av första halvåret 2021 för Amaste:

• Hyresintäkterna uppgick till 315 mkr (221)

• Driftsöverskottet ökade till 149 mkr (107)

• Förvaltningsresultat fastigheter 66 mkr (56)

• Periodens resultat ökade till 226 mkr (76)

• Resultat per stamaktie 0,32 kr (0,14)

• Belåningsgraden uppgick till 48 % (49)

• Räntetäckningsgraden 2,31 ggr (2,85)

• Substansvärdet per aktie 8,44 kr (6,90)

• Tillväxt i substansvärdet 22,2 % (14,4)

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se