Amasten gör nytt Sundsvallsförvärv Jan-Erik Höjvall, vd på Amasten. Foto: Amasten

Amasten gör nytt Sundsvallsförvärv

Transaktion

8 april 2019

Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 118,3 miljoner kronor.

Amasten Fastighets AB, har avtalat om bytesaffär med Drakstaden Förvaltning. Bytesaffären innebär att Amasten förvärvar elva fastigheter i centrala Sundsvall, samtidigt avyttras sju fastigheter i Essvik och Matfors.  Försäljningen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor. Till- respektive frånträde är beräknat att ske den 29 maj 2019.

- Vi renodlar vårt bestånd i Sundsvall. Efter affären omfattar fastighetshubben Sundsvall drygt 600 lägenheter, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB

Förvärvade fastigheter

De förvärvade fastigheterna omfattar 112 lägenheter och 6 424 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,2 miljoner kronor per år. Fastigheterna är fullt uthyrda och den viktade direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 49,5 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten (i) 7,5 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 5,75 kronor per stamaktie (ii) resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till cirka 3,8 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Sålda fastigheter

Försäljningen baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 73,8 miljoner kronor och omfattar 7 656 kvadratmeter med hyresintäkter om 8,0 miljoner kronor per år.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 42,2 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se