Amasten gör nyemission

Amasten gör nyemission

Ekonomi

5 september 2018

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran vid förvärv.

 

Amasten offentliggör en riktad nyemission om 5 000 000 stamaktier av serie A till en teckningskurs om 4,0 kronor per aktie.

De nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för ett förvärv där 5 000 000 aktier ska tecknas av säljaren WaRiVi Holding AB.

Förvärvet avser Riki Bygg AB vilket kommer att namnändras till Riki Bostad AB. Tillträde skedde den 29 augusti 2018. För mer information se pressmeddelande från den 11 juni 2018.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen idag den 4 september 2018 med stöd i bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2018. Emissionen förväntas slutföras under början av september månad 2018.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta Bolagets skuld till tecknarna som uppstått till följd av förvärvet av Riki Bygg AB.

Teckningskursen om 4,0 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget överlåtelseavtal. Tidpunkt för teckning och betalning i nyemissionen har bestämts till den 5 september 2018, med rätt för styrelsen att senarelägga sådan tidpunkt.

Nyemissionen medför att antalet aktier i Amasten ökar med 5 000 000 aktier från 155 184 005 aktier till totalt 160 184 005 aktier och aktiekapitalet ökar med 5 000 000 kronor från 155 184 005 kronor till totalt 160 184 005 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 3,12 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se