Alms substansvärde tio miljarder – För att synliggöra underliggande värden i vår bolagsportfölj kommer vi i fortsättningen genomföra marknadsvärderingar kvartalsvis, säger VD Joakim Alm.

Alms substansvärde tio miljarder

Ekonomi

3 maj 2021

ALM Equity har gjort en marknadsvärdering som indikerar ett värde på cirka tio miljarder kronor, vilket innebär en substansrabatt om 20 procent.

Stamaktiens andel av värdet motsvarar cirka 8,9 miljarder. Baserat på börskursen i ALM Equity den 28 april, innebär marknadsvärderingen ett övervärde i stamaktien på cirka 1,5 Mdkr.

Detta innebär en substansrabatt om 20 procent vilket motsvarar 145 kronor per aktie.

Fördelningen av marknadsvärdet av ALM Equitys andel i respektive innehav ser ut enligt följande:

*Affärsområde Projektutveckling ( ALM Småa Bostad AB) 4,1 miljarder kronor.

*Affärsområde Entreprenad (2xA Entreprenad AB) 1,1 miljarder kronor.

*Affärsområde Förvaltning ( Svenska Nyttobostäder AB) 3,8 miljarder kronor.

Utöver det har moderbolaget andra nettotillgångar som främst består av likvida medel och fordringar på dotterbolagen till ett sammanlagt värde av en miljard.

I värderingen har eventuella övervärden från de övriga affärerna inte beaktats.

Det är framför allt den egna förvaltningsaffären i ett joint venture tillsammans med Klövern där det bland annat finns ett avtal om förvärv av cirka 1 000 bostäder.

Affärsområde Digitala tjänster med den Prop Tech-verksamhet som finns inom Your Block samt ett antal mindre verksamheter har inte heller åsatts något värde.

Värderingen av Affärsområde Projektutveckling och Entreprenad har gjorts med avkastningsvärdering enligt allmänt godtagna värderingsprinciper.

Bedömd värdering av ALM Småa Bostad och 2A Entreprenad förutsätter ett fortsatt samarbete.

Värderingen av Affärsområde Förvaltning baseras på ALM Equitys andel av marknadsvärdet av det noterade dotterbolaget Svenska Nyttobostäder.

– ALM Equity har tagit ännu ett viktigt steg mot att vara en renodlad bolagsutvecklare inom fastighetsbranschen. För att synliggöra underliggande värden i vår bolagsportfölj kommer vi i fortsättningen genomföra marknadsvärderingar kvartalsvis. Vi vill på detta sätt öka transparensen för våra ägare och finansiärer, säger VD Joakim Alm.

Värderingen av affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad har genomförts av PwC med värdetidpunkt per den 31 december 2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se