ALM köper Järntorget för 1,7 miljarder – Förvärvet av Järntorget möjliggör att våra affärsområden tar en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm, säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

ALM köper Järntorget för 1,7 miljarder

Transaktion

2 juni 2021

Nu är det klart att ALM Equity förvärvar Järntorget Byggintressenter AB för 1,7 miljarder kronor. Efter förvärvet har ALM cirka 17 000 byggrätter.

ALM Equity ingick den 4 maj 2021 en avsiktsförklaring med huvudägarna till Järntorget Byggintressenter AB  i syfte att förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget.

ALM Equity har nu med positivt resultat genomfört due diligence och slutförhandling har skett med huvudägarna. ALM Equity och huvudägarna till Järntorget ingick igår ett avtal som innebär att ALM Equity förvärvar 93,33 procent av aktierna i Järntorget till ett värde motsvarande cirka 1,7 miljarder kronor för samtliga aktier i Järntorget.

I nästa steg kommer ett erbjudande att riktas till resterande ägare med en förväntad anslutningsgrad om 100 procent. Förvärvet finansieras med en kombination av kapitalmarknadsinstrument och likvida medel.

Genom den nyligen genomförda emissionen av preferensaktier har ALM Equity tillförts 342 miljoner kronor. Därtill avser ALM Equity att genomföra en riktad emission av stamaktier till en av huvudägarna om 300 miljoner kronor vilket förutsätter beslut vid extra bolagsstämma i ALM Equity. Utöver detta utvärderas andra kapitalmarknadsinstrument.

Förvärvsavtalet är villkorat av att för förvärvet nödvändig finansiering erhålls, samt att Konkurrensverket beslutar att lämna anmälan om företagskoncentration utan åtgärd. Uppfylls villkoren beräknas tillträde av aktierna i Järntorget ske under andra kvartalet 2021.

Affären bedöms ge en positiv resultateffekt under 2021. Som rådgivare i affären har ALM Equity anlitat Skierfe Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt, Megaron Arkitekter samt PwC. Säljarna har anlitat Catella som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare.

Bakgrund till affären

Alm Equity ger följande bakgrund som argument för affären:

*Genom affären kommer ALM Equity-koncernen med ännu större kraft kunna driva utvecklingen i bostadssektorn med fokus på hållbarhet, digitalisering och industriellt byggande. ALM Equitys affärsområden får genom affären möjlighet att ta en ledande position i Stockholms län inom sina respektive områden. Efter förvärvet kommer ALM Equitys affärsområde projektutveckling att ha en portfölj med cirka 17 000 byggrätter, varav 3 000 under produktion, vilket gör affärsområdet till en ledande bostadsutvecklare i Stockholms län.

*Affären ökar tillgången till nya byggrätter och kan genom ökade stordriftsfördelar bidra till en rörelsemarginalförstärkning.

*Järntorget har även en gedigen erfarenhet av att utveckla bostäder till förvaltningsmarknaden och med de nya byggrätterna som tillförs affärsområde projektutveckling så möjliggörs att portföljen av förvaltningsfastigheter kan växa till en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm.

*Genom Järntorgets dotterbolag Bomodul i Bodafors AB kommer ALM Equitys affärsområde Entreprenad kunna integrera ett erbjudande som innehåller egna trämoduler i svenskt trä och därigenom öka industrialiseringsgraden och det hållbara byggandet.

"Optimala förutsättningar"

– Att förvärva bolag och utveckla verksamheter är vår kärnverksamhet. Det är inte ofta det uppstår en sådan möjlighet att förvärva ett så välskött bolag med kompetenta medarbetare på alla nivåer. Due dilligence processen har bekräftat det goda rykte och det intryck jag hade av bolaget redan från början. Förvärvet av Järntorget möjliggör att våra affärsområden tar en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm inom de områden de verkar. Nu har vi optimala förutsättningar för att ytterligare skruva upp takten under hösten, säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Järntorgets verksamheter integreras med ALM Equitys affärsområde Projektutveckling respektive Entreprenad. Personalen kommer att ingå i dessa affärsområden och kommer också att omfattas av det incitamentsprogram som beslutades vid ALM Equitys årsstämma. Varumärkena Järntorget, Bomodul och Abacus kommer att kvarstå.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se