ALM ökar resultatet - noterar nytt bolag 2022 – Vårt mål, tillsammans med Corem, är att under 2022 börsnotera det nya bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur och ge det förutsättningar att expandera ytterligare, säger VD Joakim Alm.

ALM ökar resultatet - noterar nytt bolag 2022

Ekonomi

26 november 2021

ALM Equity ökar omsättning och nettoresultat i Q3 2021. Nästa år ska det nya  förvaltningsbolaget som samägs med Corem börsnoteras.

– Förvärvet av Järntorget har visat sig vara lyckosamt, såväl affärsmässigt som kulturellt. Vi är glada för våra nya kompetenta kollegor och hoppas att alla från Järntorget känner sig hemma med oss, säger VD Joakim Alm och fortsätter:

– Efter en intensiv höst med integration av Järntorget kan jag nu berätta mer om nästa spännande projekt. Efter förvärvet genomförde vi en analys av potentialen i vår totala byggrättsportfölj. Utöver de byggrätter som ska levereras till Nyttobostäder har vi identifierat cirka 11 000 byggrätter i Stockholm lämpade som förvaltningsbostäder. Dessa är grunden till det gemensamma förvaltningsbolag som vi tillsammans med Corem nu har för avsikt att bygga upp.

– Med en gemensam byggrättsportfölj om totalt 24 000 bostäder kommer det nya bolaget att bli en av Sveriges största bostadsförvaltare på en tioårshorisont. Den initiala portföljen bedöms ha ett driftnetto på över 2 Mdkr när den är färdigutvecklad. Vårt mål, tillsammans med Corem, är att under 2022 börsnotera bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur och ge det förutsättningar att expandera ytterligare. 

Delar av affärsområde Projektutveckling kommer att ingå i uppbyggnaden av det nya förvaltningsbolaget. Den kvarvarande delen kommer att fokusera på att fullfölja leveransen till Svenska Nyttobostäder och privatkundsmarknaden i Stockholmsområdet med en portfölj omfattande närmare 3 000 bostäder varav 222 var under produktion i det tredje kvartalet. 

– Efter kvartalets slut har vi beslutat om en utdelning av delar av innehavet i Svenska Nyttobostäder. Vi minskar ägandet med 5,2 procent. Avsikten är att minska ALM Equitys bestämmande inflytande för att inte konsolidera innehavet i Svenska Nyttobostäder. Vårt innehav blir då en finansiell tillgång och vi kan synliggöra de värden som skapas på ett tydligare sätt. Genom att också sprida aktien bredare kommer vi få en större handel i aktien och därmed en bättre likviditet och mer korrekt prissättning, vilket kommer gynna våra aktieägare, säger Joakim Alm som ser positivt på framtiden:

– Jag känner stor tacksamhet för alla medarbetare som sliter hårt för att förverkliga detta verksamhetsbyggande och till ägare och finansiärer som visar oss förtroende. Jag lovar att inte göra er besvikna, nu gasar vi vidare!

Summering av Q3 2021 för ALM Equity:

*Omsättningen steg 186,0 procent till 615 miljoner kronor (215).

*Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor (59), med en rörelsemarginal på 4,4 procent (27,4).

*Resultatet före skatt var 109 miljoner kronor (48).

*Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor (40), en ökning med 145 procent mot föregående år. Resultatet påverkades positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 72 miljoner kronor (14), samt orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter under uppförande på 70 miljoner kronor (8).

*Resultat per aktie hamnade på 2,48 kronor (1,14), vilket innebär en ökning med 117,5 procent mot föregående år.

*Likvida medel uppgick till 1 242 miljoner kronor (542).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se