ALM har sålt aktier i Nyttobostäder för 389 mkr – Transaktionen är ytterligare ett steg som tydliggör ALM Equitys roll som framgångsrik bolagsutvecklare och Svenska Nyttobostäders roll som ett fristående förvaltningsbolag, säger Joakim Alm, VD på ALM Equity AB.

ALM har sålt aktier i Nyttobostäder för 389 mkr

Transaktion

9 december 2021

ALM Equity har sålt 3 850 000 stamaktier i Svenska Nyttobostäder. 

Transaktionen genomfördes på kurs 101 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om 10 procent mot 30 dagars VWAP, och resulterar i en bruttolikvid om cirka 389 Mkr. 

Transaktionen ger en positiv resultateffekt om cirka 375 Mkr som redovisas fjärde kvartalet 2021.

Efter försäljningen innehar ALM Equity cirka 45 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i Svenska Nyttobostäder.

Transaktionen ligger i linje med ALM Equitys ambition att inte längre ha ett bestämmande inflytande över bolaget och därmed inte längre konsolidera innehavet.

Vid en dekonsolidering så redovisas innehavet som en finansiell tillgång och marknadsvärdet på innehavet synliggörs via resultaträkningen.

Vid nuvarande marknadspris på innehavet i Svenska Nyttobostäder skapar detta en positiv resultateffekt om cirka 3 Mdkr.

En annan positiv effekt av försäljningen är att spridningen i aktien ökar vilket torde bidra till mer handel i aktien och därmed förbättrad likviditet.

– Svenska Nyttobostäder är ett innehav där vi långsiktigt vill vara en stor ägare och ta del av värdeskapandet som synliggörs när bolaget löpande tillträder och hyr ut fastigheter i den portfölj de förvärvat. Transaktionen är ytterligare ett steg som tydliggör ALM Equitys roll som framgångsrik bolagsutvecklare och Svenska Nyttobostäders roll som ett fristående förvaltningsbolag, säger Joakim Alm, VD på ALM Equity AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se