Akelius: Extrautdelning om 829 miljoner euro
Akelius sålde nyligen sina bostadsfastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland till Heimstaden för 92 miljarder kronor. Nu satsar man på Nordamerika. På bilden Boston. Styrelsen föreslår extrautdelning om 829 miljoner euro samt en nyemission.

Akelius: Extrautdelning om 829 miljoner euro

Ekonomi

1 november 2021

Akelius kallar till extra bolagsstämma den 2 december och styrelsen föreslår extra utdelning om 829 miljoner euro samt en nyemission om 400 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att extrautdelning ska lämnas med ett belopp om 0,26 euro per stamaktie av serie A. Extrautdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 829 870 376 euro.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A.

I enlighet med årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 så uppgick de totala utdelningsbara medlen till 980 925 754 euro. Årsstämman beslutade, efter att ha antagit årsredovisningen, om en total utdelning om 141 692 842,75 euro, efter vilken ett belopp om 839 232 911,25 euro återstår av de totala utdelningsbara medlen.

Ingen extrautdelning ska lämnas på stamaktier av serie D.

Nyemission om 400 miljoner aktier

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 400 000 000 stamaktier av serie A, varefter det sammanlagda antalet aktier i bolaget kan komma att uppgå till högst 3 811 809 140.

Det föreslås vidare att befullmäktiga styrelsen och VD att genomföra sådana mindre ändringar i detta beslut som kan komma att krävas i samband med registreringen härav.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se