Akademiska Hus: Starkt resultat och rejäl värdeökning – Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att öka fokus på att utnyttja vårt befintliga fastighetsbestånd genom att söka lösningar där vi i första hand bygger om och anpassar befintliga hus utifrån de nya behov som uppstår, säger VD Caroline Arehult.

Akademiska Hus: Starkt resultat och rejäl värdeökning

Ekonomi

17 februari 2022

Akademiska Hus visar ett starkt resultat 2021 jämfört med föregående år. Sänkta avkastningskrav inom segmentet samhällsfastigheter gör att bolaget ökar sitt bedömda fastighetsvärde med 12,8 procent, vilket innebär att det vid årets slut uppgår till drygt 112 miljarder kronor. 

2021 är ett år som genomgående har präglats av pandemin. För Akademiska Hus kunder – Sveriges lärosäten – har det varit en utmanade tid, då en stor del av undervisning och verksamhet har skett digitalt och på distans även om hösten innebar en viss återgång till campuslivet. Den rekordsnabba digitaliseringen har medfört krav på utvecklad pedagogik, nya verktyg och lösningar för hybridundervisning.

– Vilka effekter och insikter som blir bestående är svårt att veta i nuläget då analysen pågår för fullt, men det kommer otvivelaktigt att påverka de långsiktiga kraven på lokalers utformning vad gäller funktion och flexibilitet. Under hela året har vi fört en nära och konstruktiv dialog med våra kunder för att tillsammans förstå hur vi ska utveckla vårt erbjudande framöver, säger Caroline Arehult, VD för Akademiska Hus.

Bolaget har under 2021 fortsatt att göra stora stasningar inom digitaliserin och hållbarhet.

– Som ett led i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att öka fokus på att utnyttja vårt befintliga fastighetsbestånd genom att söka lösningar där vi i första hand bygger om och anpassar befintliga hus utifrån de nya behov som uppstår, säger Caroline Arehult.

Summering av bokslutsåret 2021 för Akademiska Hus:

*Hyresintäkterna uppgick till 6 568 Mkr (6 264).

*Driftöverskottet uppgick till 4 707 Mkr (4 485).

*Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 4 136 Mkr (3 920).

*Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 12 481 Mkr (3 141).

*Räntenettot uppgick till -368 Mkr (-381) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 380 Mkr (-192).

*Resultatet före skatt uppgick till 16 997 Mkr (6 869) och periodens resultat till 13 790 Mkr (5 440).

*Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 524 Mkr (2 872).

*Fastigheter har under året sålts till ett värde om 2 293 Mkr (5).

*Realisationsresultatet uppgick till 29 Mkr (3).

*Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,7 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se