Acrinova gör sitt största förvärv någonsin – Att ta marknadsandelar på strategiska platser som fastigheterna i Lund, Helsingborg och Skåneporten-beståndet i Örkelljunga är helt i linje med våra expansionsplaner, säger VD Ulf Wallén.

Acrinova gör sitt största förvärv någonsin

Transaktion

19 april 2021

Acrinova köper en fastighetsportfölj i Skåne för nästa 200 miljoner kronor. Det är bolagets största affär hittills.

Acrinova har ingått avtal om ytterligare förvärv i Skåne. Förvärvet innefattar fastigheterna Markören 7 och Företaget 6 i Lund, Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg samt Östra Spång 6:7 i Örkelljunga, mer känd som Skåneporten. Tillträde till fastigheterna beräknas ske senast den 11 juni 2021.

Totalt fastighetsvärde, och köpeskilling, uppgår till cirka 197 miljoner kronor varav 18 miljoner finansieras genom en kvittningsemission till säljarna om totalt 1 500 000 B-aktier i Acrinova till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Därutöver har styrelsen i Acrinova beslutat om en företrädesemission om cirka 130 miljoner kronor för att finansiera del av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen avses finansieras genom banklån.

Acrinova anger följande bakgrund och motiv till förvärvet:

• Acrinova fortsätter att växa i de geografiska områden där bolaget finns etablerat och tar därmed ytterligare steg i arbetet att uppnå målet om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder kronor.

• Inom ramen för förvärvet medföljer även en outnyttjad byggrättspotential om cirka 10 000 kvadratmeter där Acrinova ser potential till väsentlig värdeökning, i linje med bolagets strategi att förvärva fastigheter där Acrinova kan förädla beståndet genom projektutveckling.

Om fastigheterna:

Markören 7 och Företaget 6 i Lund. Förvärvet i Lund består av två fullt uthyrda fastigheter med 11 hyresgäster på totalt 3 410 kvadratmeter och beräknas generera 8,7 miljoner kronor i årligt hyresvärde. Markören 7 i Lund ligger strategiskt placerad intill Norra Ringen i Lund och har totalt 10 hyresgäster. Fastigheten utgörs till större delen av restaurangaktörer som Burger King och ChopChop. I fastigheten bedriver även Lindab sin verksamhet med butik och lager. Företaget 6 i Lund är uthyrd till KFC och ligger i direkt anslutning till köpcentret Nova Lund som sedan länge är den centrala handelsplatsen i Lunds kommun. Fastigheten uppfördes 2018 och hyresavtalet sträcker sig till 2038.

Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg. Förvärvet i Helsingborg består av en fastighet om 1 596 kvadratmeter varav 500 kvadratmeter är en vakans där det pågår ett bygglovsärende. Fullt uthyrd beräknas fastigheten ge 3,7 miljoner kronor i årliga hyresintäkter. Fastigheten ligger väl belägen med City Gross som granne. Hyresgäster idag är Arken Zoo och Hööks Hästsport.

Östra Spång 6:7 i Örkelljunga (Skåneporten). Förvärvet i Örkelljunga är till största delen ett arrende med befintliga hyresgäster och pågående projekt. Handelsområdet ligger strategiskt i korsningen mellan E4:an och riksväg 24. Hyresgäster idag är McDonald’s och Circle K. Årligt hyresvärde uppgår idag till cirka en miljon kronor. Acrinova har identifierat ytterligare potential i form av en idag outnyttjad byggrätt om cirka 10 000 kvadratmeter på en total tomtareal om drygt 78 000 kvadratmeter. Här kan vidareutveckling av området göras och på sikt utvecklas till ett omfattande handelsområde på redan etablerat kommersiellt läge i norra Skåne.

– Att ta marknadsandelar på strategiska platser som fastigheterna i Lund, Helsingborg och Skåneporten-beståndet i Örkelljunga är helt i linje med våra expansionsplaner. Att dessutom hitta befintliga fastigheter med väletablerade och kända varumärken känns tryggt och borgar för stabila kassaflöden. Därutöver kan vi använda vår kunskap inom projektutveckling och fokusera på att vidareutveckla området vid Skåneporten och de outnyttjade byggrätterna, säger Acronovas VD Ulf Wallén.

– Skåneporten har på kort tid och med stor framgång etablerat och utvecklat service- och handelsfastigheter centralt i Lund, Helsingborg och Örkelljunga. Acrinova är en stark och långsiktig ägare som på ett utmärkt sätt kommer att vidare förvalta och utveckla fastigheterna, säger Andreas Meyer, VD Skåneporten.

Cushman & Wakefield och LA Partners har bistått säljaren och Bergman & Eek har bistått Acrinova i samband med Förvärvet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se