1,7 miljarder beviljat i nya investeringsstödet

1,7 miljarder beviljat i nya investeringsstödet

Bostäder

11 november 2020

Investeringsstödet till hyresbostäder får allt större betydelse för fastighetsmarknaden. Sedan det nya investeringsstödet infördes, den första februari, t.o.m. den första november har 1,7 miljarder kronor beviljats. Investeringsstödet driver på marknaden och gör det enklare att ta vissa investeringsbeslut, menar Max Barclay på Newsec.

Joachim Svedberg på Colliers menar att investeringsstödet spelar ”en oerhört viktig roll, främst i regionstäderna”. Och SBB:s VD Ilija Batljan säger att bolaget tittar på hur man kan fortsätta sitt expansiva bostadsbyggande med investeringsstöd.

– Generellt driver investeringsstödet på den redan heta marknaden för hyresbostäder. Bostäder behövs i hela landet och med stödet blir det ännu mer attraktivt att producera nytt. Stödet gör det enklare att ta vissa investeringsbeslut – det ger extra hjälp där, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Åsikterna om investeringsstödet, sedan införandet av den första versionen 2017, har varit många – både negativa och positiva. Efter att ha tagits bort ur statsbudgeten 2019 återinfördes stödet igen med start första februari i år. Och nu är tongångarna inom fastighetssektorn i allt väsentligt positiva – trycket på bostadssegmentet är starkt, hyresbostäder en trygg investering och det finns ett stort bostadsbehov.

Det nya stödet siktar bl.a. in sig på lägre energiförbrukning, förutom bostäder för hyresgäster med begränsad ekonomi.

Enligt Boverket har det hittills beviljats 1,7 miljarder kronor i det nya investeringsstödet för hyresbostäder (t.o.m. den förste november 2020). Hittills har dock bara 65 miljoner kronor hunnit betalas ut.

Dessutom har 621 miljoner kronor beviljats i stöd specifikt för studentbostäder under 2020.

Av de hittills beviljade nya stöden till hyresfastigheter går den största delen till projekt i Skåne län – 443 miljoner kronor. Därefter följer Stockholms län med 272 miljoner kronor och Västra Götalands län med 247 miljoner. Hallands län ligger högt med 226 miljoner liksom Södermanland med 201 miljoner. Dessa båda län ligger därmed högst sett till antal invånare.

Flest projekt med beviljade ansökningar finns i Västra Götalands län med 98, Skåne län med 74 och Stockholms län med 59.

Reglerna avseende det nya stödet till hyresbostäder innebär i korthet:

*Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd. Blandningen av stora och små bostäder ska öka. I projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska minst 10 procent av lägenheterna vara små med högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning.

*I projekt med minst tio lägenheter ska kommunen erbjudas att hyra eller förmedla minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet som sociala kontrakt och/eller till personer under 31 år. Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna som sociala kontrakt i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten. Erbjudandet får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet fram till fem månader före planerat inflyttningsdatum.

*Grundvillkoret att byggnaden har låg energianvändning, ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) med tillämpningsföreskrifter i Boverkets byggregler.

*Om projektet beviljats stöd för stödberättigade kostnader inom projektet enligt annan författning ska detta räknas av från investeringsstödets slutliga storlek.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se